The Growth of Gaming Monitors and Decline of Gaming PCs

Det internasjonale dataforetaket (IDC) spår at globale forsendelser av spillmonitorar vil oppleve ein betydeleg vekst på 10,8 prosent årleg i 2023. I motsetning til dette er det forventa ein nedgang på 10,5 prosent for marknaden for spill-PCar i same periode. Likevel er nedgangen i marknaden for spill-PCar spådd å være mindre enn den generelle PC-marknaden, på grunn av lokkande tilbod på tidligare generasjons produkt og rabattar på noverande generasjon.

Mange kjøparar utnyttar desse tilboda for å oppgradere sine spilloppsett til meir overkommelege priser. Spillmonitormarknaden har derimot henta seg inn i første halvdel av 2023 på grunn av leverandørar som strategisk retter seg mot lønnsame segment i skjermmarknaden.

Jitesh Ubrani, forskingsleiar for IDCs Mobility og Consumer Device Trackers, forklarar at dårlege makroøkonomiske forhold påverkar kjøpekrafta til både vanlege forbrukarar og spelarar. Som ein følgje vel mange spelarar å behalde sine eksisterande PCar over lengre periodar, eller vurderer å kjøpe oppussa spill-PCar for å handtere kostnadar.

Etter fem kvartal med årleg nedgang i volum, viste marknaden for spillmonitorar ein positiv framdrift i andre kvartal. Betre kostnadsstrukturar og ein stadig fokus på industrien er venta å drive ein kraftig oppgang i denne marknaden. Kostnadseffektiviteten til spillmonitorar, som i gjennomsnitt har ein pris på litt over $300, gjer dei til ei attraktiv løysing for å forbetre brukaropplevinga både når det gjeld gaming og andre aktivitetar.

Vidare i framtida er det venta at marknaden vil oppleve ytterlegare framgang i 2024 og framover. Spill-PCar spås å oppleve ein samansett årleg vekstrate (CAGR) på 4,6 prosent mellom 2023 og 2027, noko som indikerer ein gjenoppblomstring i etterspurnaden. På same måte er det spådd at spillmonitorar vil oppleve ein CAGR på 7,7 prosent i same periode, noko som viser ein positiv utvikling for denne viktige kategorien av spillutstyr.

Kjelder:
– International Data Corporation (IDC)

By